Upośledzenie umysłowe – objawy i przyczny

Upośledzenie umysłowe inaczej określane  jest jako niepełnosprawność intelektualna. Upośledzenie umysłowe to zaburzenie rozwojowe, którego objawem jest znaczne obniżenie funkcji intelektualnych mózgu. Przypadłość ta jest powiązana z trudnościami w nauce, komunikowaniu się. Dzieci z upośledzeniem intelektualnym mają problem z wykonywaniem prostych czynności, nie funkcjonują poprawnie na codzień. Mają również problem z porozumiewaniem się i zyskiwaniem kompetencji społecznych. Upośledzenia umysłowego nie da się wyleczyć jednak dzięki specjalnym technikom terapeutycznym można ułatwić dziecku osiągnięcie samodzielności.

Upośledzenie umysłowe – co to jest i jakie są stopnie upośledzenia?

Upośledzenie umysłowe to termin, który obejmuje bardzo szerokie spektrum dotyczące zaburzeń rozwojowych o różnym stopniu nasilenia. Jes to zespół objawów pojawiających się w wielu chorobach o podłożu genetycznym takich jak na przykład zespół Downa, czy też neurologicznym jak porażenie mózgowe czy też metabolicznym.

Upośledzenie umysłowe rozpatruje się w dwóch aspektach:

  • kliniczno-medycznym – kiedy termin oznacza wrodzone albo już istniejące od dzieciństwa znaczne obniżenie stopnia rozwoju intelektualnego,
  • psychologiczno-społecznym – gdy główny nacisk jest położony na społeczny brak umiejętności w upośledzeniu oraz na jego konsekwencje dla sprawności interpersonalnych oraz umiejętności samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie. Oznacza to chodzenie do szkoły, pracy, załatwianiem spraw w urzędach czy też prowadzeniem swojego domu.

Wśród psychologów i pedagogów określenie upośledzenia umysłowego ma negatywne znaczenie i jest powiązane ono ze stereotypami, dlatego wprowadzono określenie niepełnosprawności intelektualnej, które ma bardziej neutralny wydźwięk.

 Klasyfikacja i objawy upośledzenia umysłowego

Stopnie upośledzenia umysłowego wyznacza się na podstawie poziomu IQ w skali jaką jest skala Wechslera. W ten sposób dokonuje się klasyfikacji zaburzeń rozwoju intelektualnego.

  1. 69-55 IQ Wechslera – jest to stopień upośledzenia umysłowego lekkiego

Poziomo inteligencji osoby upośledzonej lekko odpowiada poziomowi inteligencji dziecka w wieku 10-12 lat. Upośledzenie w stopniu lekkim jak stanowi sama nazwa jest to najłagodniejsza forma niedorozwoju umysłowego.  To najczęstsza diagnoza typu niepełnosprawności intelektualnej i wynosi ona 85% wszystkich upośledźeń. Osoby z upośledzeniem lekkim nie potrafią myśleć abstrakcyjnie, są mniej błyskotliwe czy inaczej mówiąc spostrzegawcze, posiadają słabszą pamięć, wyobrażenia są mało dokładne. Nie potrafią zrozumieć poszczególnych pojęć, zwłaszcza tych które odnoszą się do skomplikowanych zjawisk oraz przedmiotów. Dominuje u nich sposób myślenia, który jest konkretno-obrazowy. Niezbyt potrafią wyciągać wnioski. Mają również problem z rozumowaniem przyczynowo-skutkowym, porównywaniem oraz uogólnianiem. W życiu rodzinnym nie mają problemów, przeważ prawidłowo przechodzą proces socjalizacji, ale bardzo ważna jest tu rola otoczenia oraz nastawienie do osoby niepełnosprawnej intelektualnie. Dzieci z upośledzeniem umysłowym później zaczynają siadać i chodzić, umiejętności motoryczne rozwijają się u nich nieco później niż u dzieci będących w normie intelektualnej.

2. 54-35 IQ Wechslera  – jest to stopień upośledzenia umysłowego umiarkowanego

Osoba niepełnosprawna intelektualnie w stopniu umiarkowanym odpowiada funkcjonowaniu intelektualnemu 6-9-latka. Diagnozowane upośledzenie umiarkowane występuje w 10% przypadków. Osoba upośledzona bardzo duże trudności ma w nauce oraz trudno jej się nauczyć podstaw pisania i czytania.

3. 34-20 IQ Wechslera – jest to upośledzenie umysłowe w stopniu znacznym

Osoba upośledzona w stopniu znacznym odpowiada poziomowi rozwoju 3-6 latka. Obejmuje to 3-4% zdiagnozowanych przypadków osób upośledzonych. Osoba upośledzona w stopniu znacznym ma duże problemy z:

  • motoryką,
  • mówieniem,
  • spostrzeganiem,
  • zapamiętywaniem,
  • wykonywaniem prostych poleceń.
  • ma trudności z koncentrowaniem się

4. Poniżej 20 IQ Wechslera – upośledzenie umysłowe w stopniu głębokim – dotyczy osób, których zdolności intelektualne są na poziomie 2-3 letniego dziecka. Osoby te wymagają stałej opieki.